Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Separujeme odpad

SEPARUJEME ODPAD

Vážení spoluobčania!

Ochrana životného prostredia nie je len slovo. Týka sa nás všetkých. Je dôležité pochopiť, že problém, akým sú odpady, ktoré produkujeme my, ľudia, sa stáva neúnosným. Je potrebné uvedomiť si túto skutočnosť a začať ju riešiť. Najlepšie od seba samého. Touto cestou vyzývam občanov celej našej obce a jej priľahlých častí k zodpovednému prístupu k separovaniu odpadu.
Združenie pre likvidáciu komunálneho odpadu v Brezničke mi umožnilo zúčastniť sa obhliadky vyvezeného KO z obce Cinobaňa. Zistili sme, že v zložení odpadu je podiel vyseparovaných zložiek veľmi nízky. Čo znamená, že sa tam nachádza veľké množstvo skla, plastov, papiera, zložiek, ktoré sa dajú separovať a v našej obci sú na to vytvorené podmienky!
Ako ste už postrehli, obec Cinobaňa pristúpila k vývozu KO raz za dva týždne, zatiaľ na skúšobnú dobu pol roka. Je to z dôvodu, že výdavky a faktúry za vývoz a likvidáciu KO sú vysoké a zďaleka ich nepokrývajú príjmy obce vybraté od občanov „za smeti“. Z ušetrených peňazí budeme postupne zakupovať veľkoobjemové kontajnery na separovaný odpad pre celú obec. Prvými „lastovičkami“ sú kontajnery na papier.
Separovanie = ušetrené finančné prostriedky z rozpočtu obce = krajšie životné prostredie = budúcnosť našich detí.
Čím skôr začneme, tým skôr ušetríme a peniaze použijeme aj na niečo iné.

                                                                                                                            Váš starosta Jozef Melicher    

PLASTY:
PE – číre alebo polyetylénové fólie, tašky, vrecia
PET – fľaše od nealko nápojov, sirupov
HDPE – čisté fľaše od šampónov, kečupov, horčice, kelímky jogurtov, masla atď.  
– separujeme do modrých vriec, ktoré odovzdávame, keď sú naplnené.  Plastové obaly od potravín (napr. kelímky z jogurtov, smotany, masla) nesmú byť zašpinené od zvyškov potravín. Z PET fliaš je potrebné vytlačiť vzduch, aby sa ich čo najviac zmestilo do vreca. Poloprázdne vrecia nebudú vyvezené. Vrecia na plasty musí obec nakupovať. Aj týmto spôsobom sa dajú šetriť financie z rozpočtu obce, ktoré idú z našich daní.

TETRAPAK

Kartónové krabicové obaly od mlieka, smotany, iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína atď.
– separujeme do modrých vriec. Tieto krabicové obaly je potrebné pred vyhodením stlačiť, aby nezaberali veľa miesta.

DROBNÉ ELEKTROZARIADENIA

Telefóny a príslušenstvo, hračky, herné konzoly, prehrávače, rekordéry, ovládače, počítačové príslušenstvo, nabíjačky, adaptéry, kancelárska technika, fotoaparáty, videokamery, elektrobatérie
– zberné nádoby nájdete na chodbe obecného úradu, na chodbe v základnej škole. Vývoz veľkého elektronického odpadu (napr. televízory, chladničky atď.) môžete nahlásiť na obecnom úrade, zberné miesto je pred kotolňou na sídlisku v Cinobani. Elektronický odpad musí byť celý, nerozobraný.

BATERKY

– zberné miesto použitých všetkých druhov prenosných batérií nájdete v predajni Peter Biel, Cinobaňa č.81 a na  chodbe obecného úradu.

ŽIARIVKY

Úsporné žiarivky, výbojky, LED svetelné zdroje

– zberné miesta predajne CBA v Cinobani, Katarínskej Hute a na Turičkách

SKLO

– kontajnery sú pri obecnom úrade, na autobusovej zastávke v Maši, pri predajni CBA v Kat. Hute a Turičkách, pri Materskej škole v Cinobani  

PAPIER

– kontajnery sú pri obecnom úrade, pri predajni CBA v Katarínskej Hute a Turičkách, pri Materskej škole v Cinobani. Kartónové škatule je potrebné pre vyhodením poskladať a stlačiť, aby sa do jedného kontajnera zmestilo čo najviac papiera.

TEXTIL

– zber použitého textilu sa uskutočňuje každý polrok, zberné miesto v kultúrnom dome, termíny zberu sú zverejňované cestou miestneho rozhlasu, na vývesných tabuliach v obci a v Cinobanskom občasníku. Bližšie informácie v kancelárii KD v Cinobani.

ŽELEZO

– staré železo a kovy – zberný dvor Ján Klinčok Cinobaňa. Do zberného dvora môžete prinášať aj plasty, sklo a starý papier.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

– autobatérie, svetelné zdroje – žiarivky (neónky) a žiarovky, motorové oleje z áut, prevodové a priemyselné oleje z áut a rôznych strojov. Zberné miesto – kotolňa na sídlisku v prac. dňoch od 08.00 do 13.00 hod – vopred treba nahlásiť na OÚ osobne alebo na t.č. 4511597.

PNEUMATIKY

– z osobných áut, traktorov, nákladných áut
Zberné miesto – kotolňa na sídlisku, každý prac. deň od 08.00 do 13.00 hod – vopred treba nahlásiť na OÚ osobne alebo na t.č. 4511 597.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

– zvyšky jedál, ovocný a zeleninový odpad, lístie, burina, konáre. Nepatrí sem: mäso, kosti, mastné, slané, tekuté zvyšky jedál, výkaly
Ako ich zhodnotiť:
–   Zvyšky z potravín a jedál na skŕmenie pre domáce zvieratá.
– Na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sú majitelia povinní založiť si kompostovisko.
Kompostovisko by nemalo byť na hranici pozemkov, aby nedochádzalo k susedským sporom, nemalo by  byť pri vodnom toku, aby pri veľkej vode nedošlo k zaneseniu toku a záplavám. Kompostovisko by malo byť v tieni, rozkladajúce sa zvyšky treba niekedy posypať vápnom, v lete poliať.
Kompostujte! Vypaľovaním zvyškov rastlín a listov zadymujete a znečisťujete ovzdušie, čo mnohým prekáža, hlavne starším a chorým spoluobčanom.  
 

Zverejnenie kandidátov do komunálnych volieb
Zámer priameho predaja majetku Obce Cinobaňa
Zámer priameho predaja majetku Obce Cinobaňa
Civilná ochrana obyvateľstva
Termíny vývozu odpadov v roku 2014
Likvidácia obsahu žúmp
Separujeme odpad
E-mail kontakt
Certifikát
Slovenský rekord - najväčší výrobok zhotovený z koláča