Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Projekty

Názov projektu:

Podpora sociálnej inklúzie v obci Cinobaňa, realizáciou terénnej sociálnej práce.

Operačný program:     Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Spolufinancovaný fondom:     Európsky sociálny fond
Prioritná os :    č. 2 Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie :        2.1 Podpora SI (sociálnej inklúzie) osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK (marginalizované rómske komunity)

Žiadateľ: Obec Cinobaňa

Oprávnené výdavky projektu:
a)    celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 42 665,00 EUR
b)    Poskytovateľ (FSR) poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 40 531,75 EUR
c)    Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (2 133,25 EUR)

Oprávnené výdavky projektu:
•    osobné výdavky : mzdy,
•    tuzemské cestovné náklady,
•    poštové a telekomunikačné služby (telefón, intenet),
•    poplatky a odvody – bankové služby,
•    spotrebný tovar (kancelárske potreby),
•    propagácia a publicita, reklama, inzercia

Dĺžka trvania projektu: 2. apríl 2013 – 31. marec 2015

Personálne zabezpečenie:
Projekt vytvára dve pracovné miesta

•    jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
•    jedno pracovné miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP)