Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Komunálne voľby

191
R O Z H O D N U T I E


predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. júla 2014
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb.o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí,
u r č u j e m
deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Pavol Paška v. r.


 

Zverejnenie kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva


Napriek tomu, že  záujemcovia o kandidovanie v jesenných voľbách do samosprávy obce sú už známi, oficiálne ich mená budeme poznať až po preskúmaní kandidátnych listín a po vydaní Rozhodnutia o registrácii alebo o neregistrácii kandidátov, ktoré zverejní  miestna volebná komisia. Posledný termín na registrovanie kandidátnych listín je 45 dní predo dňom volieb – t.j. do 2. októbra 2014.


Tí, ktorých pre nesplnenie zákonných podmienok nezaregistrujú, majú tri dni na odvolanie na súde. Až po zaregistrovaní kandidátov začne ministerstvo vnútra s prípravou volebných tlačív.

Predvolebná kampaň sa začína 29. októbra a končí sa 13. novembra o 7:00. Vedenie kampane mimo tohto času zákon zakazuje.
Miestna volebná komisia v Cinobani bude mať 1. zasadnutie v stredu 24. septembra 2014 a na tomto zasadnutí predseda MVK určí termín na preskúmanie kandidátnych listín.


Po tomto termíne budú kandidátne listiny ihneď zverejnené na stránke obce, na informačnej tabuli a ako príloha v najbližšom vydaní Cinobanského občasníka.