Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Cintorínsky poriadok

Obecné zastupiteľstvo obce Cinobaňa na svojom zasadaní Uznesením č. 6/2009 zo dňa 27.04.2009 schválilo Návrh prevádzkového poriadku pohrebiska – cintorínsky poriadok Obce Cinobaňa  v súlade s § 19 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a zákona 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pred jeho schválením bol návrh predložený na schválenie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Lučenci.
 

Prevádzkový poriadok - Cintorín Cinobaňa

Prevádzkový poriadok - Cintorín Turičky

Prevádzkový poriadok - Cintorín Katarínska Huta