Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Zámer priameho predaja majetku Obce Cinobaňa


Zámer priameho predaja z  majetku obce CINOBAŇA.


Zámer priameho predaja majetku

Obec Cinobaňa zverejňuje na základe ustanovení  § 9a, ods. 1, písm.c, zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva  v Cinobani č.  3/2014 zo dňa 23. apríla 2014  Zámer o odpredaji z nehnuteľnosti majetku obce.

1.    Predmet priameho predaja:

Predmetom priameho predaja je:
a)     Pozemok vo vlastníctve obce, v k.ú. Cinobaňa , časť obce  Katarínska Huta, parc.
 č. CKN 904/65 vo výmere 813 m² vedená ako záhrada. Novovzniknutá parcela je zameraná geometrickým plánom  č. 32616881-120/2014 , odčlenená od pôvodnej parcely  č. CKN 904/1 je zapísaná na LV číslo 738 v k.ú. Cinobaňa.
Prípad je hodný osobitného zreteľa.
Dôvod osobitného zreteľa je, že predmetná parcela tvorí  priľahlý pozemok k pozemku žiadateľa. Uvedený majetok sa stal pre obec nadbytočným , nakoľko ho nijak nevyužíva a ani v budúcnosti ho nemá záujem využívať, pričom z neho pre obec neplynie žiaden prínos.

2.    Minimálna cena:
Hodnota  majetku – pozemku  v celkovej výmere  813 m²   bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 64/2014 spracovaného znalkyňou: Ing.  Annou  Cifraničovou nasledovne:

a)    parc. č.  CKN 904/65, výmera 813 m² ( 1,35 €/m2)................. v cene  1 097,55  €
náklady na spracovanie znaleckého posudku: ....................................       50,-      €
           Minimálna cena za  pozemok vo výmere 813 m²   ...........................  1 150,-     €


3)    Cenová ponuka :
Záujemcovia predložia návrh cenovej ponuky podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom na adresu:
a)    Obec Cinobaňa, Banská ulica č. 315/1, 985 22 CINOBAŇA  alebo osobne do podateľne  OcÚ  v Cinobani v termíne do 26.9.2014 do 12,00 hod. s označením NEOTVÁRAŤ:  Priamy predaj pozemku obce Cinobaňa

b)    Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, návrh kúpnej ceny, telefonický kontakt, fyzická osoba predloží aj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, kópiu občianskeho preukazu a čestné prehlásenie, že nemá žiadne finančné záväzky voči Obci Cinobaňa.

Výberová komisia skontroluje v prvom rade včasnosť a úplnosť ponuky. V prípade, že ponuka nesplní jedno z daných kritérií, bude z ponukového konania vyradená.  Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré nemajú uhradené dane a poplatky a iné záväzky voči obci  Cinobaňa , a ktoré  sú  osobou podľa § 9a, ods. 6, Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb.

4)    Ďalšie podmienky

Ak žiadny z účastníkov ponukového konania nepodá ponuku vo výške minimálnej ceny, resp. nepredloží doklady podľa b. 3 ponukové konanie končí.
V prípade ak úspešný účastník neuzatvorí navrhnutú kúpnu zmluvu s Obcou Cinobaňa do 30 dní od  ukončenia výberu, Obec osloví a vyzve na uzatvorenie kúpnej  zmluvy záujemcu, ktorého cenová ponuka bola druhá najvyššia a to v prípade, ak akceptuje podmienky stanovené touto ponukou.

5)    Vyhodnotenie ponúk
Vyhodnotenie sa uskutoční na zasadnutí komisie  dňa 29.9.2014 (t.j. v pondelok) ,  o 15,30 hod.
Komisia predloží zápis z vyhodnotenia ponúk starostovi obce. Výsledky ponukového konania budú zverejnené na internetovej stránke obce do 10 dní od ukončenia výberu.

6)    Kritériá priameho predaja

      Obec Cinobaňa stanovuje pre tento priamy predaj nasledovné kritériá:

a)    najvyššia cenová ponuka
b)    zohľadnenie dôvodu osobitného zreteľa

Upozornenie:  Žiadosti o predaj doručené pred uverejnením tejto ponuky alebo po termíne t.j.  26.9.2014  po 12,00 hod. nebudú akceptované.

 Oznámenie je zverejnené:
1.    na úradnej tabuli Obce Cinobaňa
2.    na  webovej stránke Obce Cinobaňa

V Cinobani dňa   11.9.2014
Jozef   Melicher, starosta obce
 

Zverejnenie kandidátov do komunálnych volieb
Zámer priameho predaja majetku Obce Cinobaňa
Zámer priameho predaja majetku Obce Cinobaňa
Civilná ochrana obyvateľstva
Termíny vývozu odpadov v roku 2014
Likvidácia obsahu žúmp
Separujeme odpad
E-mail kontakt
Certifikát
Slovenský rekord - najväčší výrobok zhotovený z koláča