Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Likvidácia obsahu žúmp

Ponuka služby:


Odvoz odpadových vôd zo žúmp a septikov a ich vývoz na ČOV v Cinobani


Obec Cinobaňa v zastúpení starostom obce ponúka obyvateľom obce v zmysle zákona
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a vodného zákona
č. 364/2004 Z.z., ktorí nie sú napojení na verejnú kanalizáciu odvoz a likvidáciu odpadových vôd zo žúmp a septikov fekálnym vozidlom do ČOV v Cinobani na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky.

Podnikateľ Ján Klinčok – Službyt ,uspel na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky za nasledovných cenových podmienok.

Vývoz fekálnym vozidlom: Katarínska Huta- ČOV Cinobaňa v cene = 0,0033 €/l
                      Turíčky – ČOV Cinobaňa            v cene = 0,0033 €/l
                      Cinobaňa – ČOV Cinobaňa        v cene = 0,0025 €/l

Likvidácia kalu je vykonávaná na ČOV v Cinobani  do objemu fekálneho vozidla 5 m³.
V prípade záujmu prosíme kontaktovať pána Klinčoka na tel. čísle: 0918536456 a 0918481422

Občan má  možnosť zabezpečiť si vývoz obsahu zo žúmp a septikov aj do inej ako do miestnej ČOV, pričom je povinný 1x ročne vždy k 31. marcu zaslať na obecný úrad , oddelenie životného prostredia doklad o legálnom vyprázdňovaní žumpy na príslušnom tlačive (príloha č.1) s kópiou dokladu o zaplatení ,v obci, kde odpad likvidoval.
Prevázkovateľ žumpy je povinný doklady o zneškodňovaní uchovávať 5 rokov.
V prípade podozrenia z úniku odpadových vôd, tiež pri znečistení vôd je prevádzkovateľ žumpy povinný zabezpečiť vykonanie skúšky vodotesnosti žumpy.Producent odpadových vôd nesmie do žumpových vôd vypúšťať:
a)    Zrážkovú (dažďovú) vodu, či podzemné vody
b)    Rádioaktívne, infekčné a iné látky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť obyvateľov
c)    Horľavé a výbušné látky, dusivé a otravné látky, či jedovaté zmesi
d)    Ropu a ropné látky
e)    Fekálie z hospodárskeho dvora a chovu z hospodárskych zvierat
f)    Iné látky, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie

Odpad zo žúmp a septikov je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych rigolov a na vlastné a cudzie pozemky  (polia a záhrady) !!!

Nakoľko táto odpadová voda je tvorená odpadovou vodou s kúpeľne, kuchyne, práčok, a zo záchodov líši sa svojim zložením – charakterom a obsahom organických nečistôt, hodnotou pH a teplotou. Často obsahuje nerozpustné látky, syntetické látky a soli ťažkých kovov.
Preto obsah žúmp sa nesmie využívať ako hnojivo, nakoľko by sa do pôdy vnášali rizikové prvky a rizikové látky, ktoré by mohli narušiť vývoj pestovaných plodín alebo znečistiť pôdu.

Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách sa musia odvádzať a prejsť primeraným čistením len  na ČOV.


V prípade, že dôjde k porušeniu VZN č. 23/2012 a príslušných zákonov , obec vyvolá jednanie na príslušnom OÚ ŽP.

Jozef Melicher, starosta obce

 

Hlásenie  o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp

 

 


Zverejnenie kandidátov do komunálnych volieb
Zámer priameho predaja majetku Obce Cinobaňa
Zámer priameho predaja majetku Obce Cinobaňa
Civilná ochrana obyvateľstva
Termíny vývozu odpadov v roku 2014
Likvidácia obsahu žúmp
Separujeme odpad
E-mail kontakt
Certifikát
Slovenský rekord - najväčší výrobok zhotovený z koláča