Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Všeobecne záväzné nariadenia

 1. VZN č.1/2012 o miestnych daniach
 2. VZN č.3/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 3. DODATOK č. 1 k VZN č. 3/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Cinobaňa
 4. VZN 17/2007
  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 5. Dodatok č. 1 k VZN 17/2007
  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 6. VZN 19/2009
  o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cinobaňa
 7. Dodatok č. 1 k VZN 19/2009
 8. Dodatok č.2 k VZN 19/2009
 9. Dodatok č.2 k VZN 20/2009
  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Obec Cinobaňa
 10. DODATOK č. 3 k VZN č. 20/2009
 11. VZN 22/2010
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Cinobaňa
 12. Príloha č. 1 k VZN č. 22/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území obce Cinobaňa
 13. VZN 24/2011
  o cenách za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Cinobaňa
 14. VZN 25/2011
  o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
 15. Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v Cinobani
 16. VZN 26/2012
  O označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci CINOBAŇA
 17. VZN o vyhradení plochy na lepenie volebných plagátov
 18. Dodatok č.4 k VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa
 19. VZN č. 9/2014 - Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Cinobaňa
 20. VZN č. 7/2014
  o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Cinobaňa
 21. VZN č. 23/2014
  ktorým sa určujú podmienky zneškodňovania obsahu žúmp a likvidácia odpadových vôd v obci
 22. S M E R N I C A o poplatkoch za odvádzanie a čistenie odpadových vôd
 23. VZN č. 10/2014 o vyhradení miesta a plochy na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií
 24. VZN č. 27/2014 o zákaze predaja a požívania alkoholických nápojov
 25. VZN č. 18/2014 o chove psov a povinnostiach chovateľov a majiteľov psov v obci Cinobaňa
 26. DODATOK č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 17/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce