Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Cinobani

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.


Poslanci obecného zastupiteľstva:
 

Antal Ján

Verejný kontakt: antal@cinobana.sk
Volebné obdobie: prvé
Iné funkcie: predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov obce
Volebná strana: SMER


Belko Dušan

Verejný kontakt: belko@cinobana.sk
Volebné obdobie: prvé
Iné funkcie: člen komisie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov obce, člen komisie stavebnej a životného prostredia   
Volebná strana: nezávislý kandidát
 

Garaj Michal

Verejný kontakt: garaj@cinobana.sk
Volebné obdobie: prvé
Iné funkcie: predseda komisie finančnej a správy majetku
Volebná strana: nezávislý kandidát


Hadbavná Zuzana

Verejný kontakt: hadbavna@cinobana.sk
Volebné obdobie: druhé
Iné funkcie: predsedkyňa komisie pre občianske záležitosti, člen komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov obce
Volebná strana: SDKU-DS


Káka Milan

Verejný kontakt: kaka@cinobana.sk
Volebné obdobie: prvé
Iné funkcie: zástupca starostu obce  
Volebná strana: nezávislý kandidát


Kiapeš Dušan

Verejný kontakt: kiapes@cinobana.sk
Volebné obdobie: prvé
Iné funkcie: predseda komisie stavebnej a životného prostredia 
Volebná strana: SDKU-DS


Korim Pavol

Verejný kontakt:
Volebné obdobie: prvé
Iné funkcie: predseda komisie redakčnej rady Cinobanského občasníka, člen komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného poriadku, člen komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov obce  
Volebná strana: KSS


Nociar Ivan

Verejný kontakt:
Volebné obdobie: druhé
Iné funkcie: člen komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného poriadku, člen komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov obce
Volebná strana: ĽS-HZDS


Zoka Ivan

Verejný kontakt: zoka@cinobana.sk
Volebné obdobie: prvé
Iné funkcie: predseda komisie kultúry, telovýchovy, športu, sociálnej a verejného poriadku
Volebná strana: nezávislý kandidát


Dokumenty:

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014

Zásady odmeňovania poslancov, členov stálych a dočasných komisií OZ a volených orgánov obce Cinobaňa

Rokovací poriadok OZ

Pracovné obvody poslancov OZ


Pracovné materiály: