Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Školstvo

Základná škola s materskou školou

www.zscinobana.edu.sk


ZŠ Cinobaňa je plnoorganizovaná základná škola, od 1.apríla 2002 Základná škola s materskou školou Cinobaňa, s právnou subjektivitou. Sídli v dvoch oddelených budovách – hlavná budova základnej školy a budova materskej školy, kde sú elokované aj dve triedy ZŠ a ŠKD.
Škola poskytuje predškolskú výchovu, základné vzdelanie a tiež vzdelanie pre integrovaných žiakov tak v klasických triedach, ako aj vo dvoch špeciálnych triedach pre mentálne postihnutých žiakov.
Slávnostné otvorenie školy bolo 24.septembra 1967, popoludní o 14.00 hod. Postupne sa budoval športový areál, učiteľská bytovka, neskôr školská jedáleň a telocvičňa.
Riaditeľom školy v jej začiatkoch bol Ján Kokavec, neskôr Ondrej Kanát, Ladislav Fajčík, Ján Čomaj, Zdenka Weissová, Ján Hraško, Mgr. Ladislav Fajčík, PaedDr. Jaroslav Rojík.
 

Základná škola s materskou školou Cinobaňa

Riaditeľ ZŠ s MŠ Cinobaňa :  RNDr. Stanislav ČOP 
riaditeľ@zscinobana.edu.sk

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ: PaedDr. Ľubica MACHAVOVÁ
skola@zscinobana.edu.sk


Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Gabriela ŠIPEKOVÁ

Investícia do Vašej budúcnosti

Projekt: Rekonštrukcia a prístavba ZŠ s MŠ Cinobaňa s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a energetickej hospodárnosti budov.

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Regionálneho operačného programu (www.ropka.sk).

V projekte budeme realizovať rekonštrukciu SO 01 ZŠ Hlavná budova, SO 02 Telocvičňa a SO 03 Kuchyňa a jedáleň a SO 05 Prístavba spojovacej chodby. Realizáciou projektu zvýšime energetickú hospodárnosť budov prostredníctvom zateplenia, výmeny okien a dverí v súčasných stavebných objektoch. Vďaka nákupu interiérového vybavenia a IKT techniky modernizujeme vzdelávacie služby Základnej školy.


Prijímateľ NFP: Obec Cinobaňa
Dátum začatia realizácie projektu: 06/2010
Dátum ukončenia realizácie projektu: 10/2011
Celkové oprávnené náklady: 702 035,26 EUR
Dotácia EÚ z ROP: 666 933,50 EUR